Bezoek onze locatie:
Europaweg 2b
8181 BH Heerde
Bel ons:
0578-750229
06-23874757
Stuur ons een mail:
Openingstijden:
op afspraak
Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Behandelmethoden

Zorgplan

Jouw Zorgplan moet leiden tot oplossing van je problematiek en de daaruit ontstane problemen en ook van de zorgen en problemen waar jouw eventuele naastbetrokkenen mee te maken hebben. Het is dan ook belangrijk dat het Zorgplan aansluit bij de vraag en de behoeften van jou en je eventuele naastbetrokkenen. Samen met je counselor ontstaat een zorgplan op maat. Je problemen kunnen van psychische aard zijn maar er kunnen ook maatschappelijke problemen zijn.

Voor de psychische problemen kunnen er therapieën worden aangeboden zoals:

 • 12 Steps Minnesota Model
 • CGT Cognitieve Gedragstherapie
 • CRA Community Reinforcement Aproche
 • CRAFT Community Reinforcement and Family Training

 

Deze therapieën zullen worden gegeven door gediplomeerde counselors, en tevens ervaringsdeskundigen, onder leiding en toezicht van een psycholoog. Voor problemen van deze aard zal een stappenplan worden geschreven in het Zorgplan. Je problemen op maatschappelijk terrein komen ook in het Zorgplan te staan.

In dit deel van het Zorgplan staat ook beschreven wat er voor de eventuele naastbetrokkenen moeten worden gedaan. Zowel jij als je naastbetrokkenen worden geholpen met het creëren van rust op allerlei fronten, wat van essentieel belang is om een situatie te creëren waarin de kans op een terugval in je verslaving tot een minimum beperkt wordt.

Maatschappelijke problemen daar verstaan we bijvoorbeeld onder;

 • Relatieproblemen met de partner of anderen
 • Financiële problemen
 • Problemen in de arbeidssfeer en scholing
 • Problemen in de familiesfeer

 

Elk Zorgplan is anders en is dus maatwerk.

Het Zorgplan moet geschreven worden aan de hand van de problematiek die nog aanwezig is nadat jij onder behandeling geweest bent bij of in een kliniek.

In het Zorgplan op maat wordt duidelijk beschreven hoe en door wie de hulp gaat worden gegeven vanuit Clarity. Aan de hand van een stappenplan wordt samengewerkt om jou en je eventuele naastbetrokkenen weer een positieve kijk op een goede toekomst te geven.

Jij geeft zelf, in samenspraak met je counselor, het tempo en het tijdspad aan. Het tempo van het Vervolgzorgtraject en de persoonlijke beleving van jou en je eventuele naastbetrokkenen zijn zoveel mogelijk leidend.

In het Zorgplan staan de wensen en mogelijkheden van jou en je eventuele naastbetrokkenen beschreven.

Het Zorgplan dient daarom een instrument te zijn voor zowel jou, je behandelaars en eventuele naastbetrokkenen om te controleren of we op de juiste weg zitten met het Vervolgzorgtraject en of gestelde doelen gehaald kunnen worden. Samen met jou gaan we op zoek naar een geschikte therapie of een combinatie ervan.  Bij de keuze van een geschikte therapie, kijken we samen welke therapie het beste bij je past en dus ook het gewenste resultaat zal hebben. Bij Clarity beschikken we over ruime ervaring in de toepassing van de volgende therapieën:

 

Doelstellingen van een therapie zijn:

 • het oplossen of hanteren van problemen
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • het ontwikkelen van zelfredzaamheid (empowering)

 

Dus als er een probleem is, is het doel van de therapie het probleem dragelijker en leefbaarder te maken en indien mogelijk op te lossen.

 

Van welke therapieën maakt SCV gebruik?

 1. a) 12 STEPS MINNESOTA MODEL.

Het herstelprogramma 12 Steps Minnesota model is afgeleid en gebaseerd op het 12 Stappenplan van de Anoniem Alcoholisten (AA). Dit programma is tegenwoordig een begrip in Nederland en wordt steeds meer ingezet door andere instellingen. In het 12 Stappenplan van AA wordt gesproken over God of een hogere macht. Daardoor wordt er vaak gedacht dat AA een religieuze beweging is. Deze gedachten zijn echter onterecht, het programma is helemaal niet gekoppeld aan een religie en is voor iedereen toegankelijk.

Het programma van AA is in het leven geroepen in de begin jaren dertig van de vorige eeuw en heeft aangetoond dat men door het volgen van het programma kan genezen van de ziekte verslaving. Vanuit AA zijn weer nieuwe gemeenschappen, die het programma voor hun doel aanpasten, ontstaan zoals;

 • NA (Narcotics Anonymous),
 • L.A.A (Anonieme seks en liefde verslaafden) en
 • CA (Cocaine Anonymous).

 

Door het volgen van dit programma gaat men accepteren dat men verslaafd is en van daaruit volgt dan de hulpvraag. Met de 12 stappen als leidraad in het leven kan een verslaafde een mooiere en beter toekomst tegemoet zien.

 

 1. b) COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT)

CGT is een mengeling van gedragstherapieën met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie.

De kern van deze vorm van therapie is dat bepaalde gedachten van iemand kunnen zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals agressie of vermijdingsgedrag.

Met de technieken die gebruikt worden bij CGT wordt geleerd om met die gedachten om te gaan.  Met andere woorden; door zelf te denken wat andere mensen zullen denken een verkeerd beeld van een situatie te krijgen, en daarop vervolgens verkeerd reageren wat zich bijvoorbeeld kan uiten in een agressieve houding naar andere mensen.

CGT is op dit moment waarschijnlijk de meest toegepaste vorm van psychotherapie en uit onderzoek blijkt dat CGT erg effectief is in het bestrijden bij verschillende vormen van psychopathologie.

 

 1. c) COMMUNITY REINFORCEMENT APPROACH (CRA)

Bij CRA staat de aanpak van gebeurtenissen centraal.

Dat zijn positieve consequenties, zoals sociale steun, plezierige activiteiten en materiële en symbolische beloningen. CRA stelt haalbare doelen, door complex doelgedrag te vertalen in kleine stappen. Doorslaggevend bij deze therapie is de belonende succeservaring.

 

 1. d) COMMUNITY REINFORCEMENT AND FAMILY TRAINING (CRAFT)

De negatieve gevolgen van een verslaving kunnen ook de gezondheid en het privéleven van familieleden beïnvloeden. Vaak krijgen met name de partners en ouders last van depressies, angststoornissen, posttraumatisch stresssyndroom en een lage eigenwaarde. Deze groep mensen blijken volgens onderzoek ook vaak slachtoffer te zijn van agressie en geweld.

Daarom is CRAFT als een nieuwe behandelmethode ontwikkeld om naastbetrokkenen te helpen bij:

 • het herkennen van en veilig reageren op potentiele agressie en geweld
 • het verbeteren van hun zelfbeeld
 • het verminderen van stress
 • het verbeteren van de communicatie van en met de verslaafde
 • het motiveren van de verslaafde om deel te nemen aan een behandeling

 

De belangrijkste methoden van het CRAFT-programma zijn: actieve deelname tijdens de sessies door middel van rollenspellen, vaardigheidstraining en probleemgerichte training. Tussen de sessies door worden opdrachten uitgevoerd.

Al deze methoden zijn nodig om de CSO (concerned significant other) of in het Nederlands, de bezorgde belangrijke ander, te veranderen en gelijktijdig te leren om de verslaafde op een andere manier te motiveren, door het bekrachtigen van het niet-gebruiken en het negeren van het gebruik van een middel om zo het misbruik van een middel te doen afnemen.

Het resultaat van deze methode is dat de verslaafde wordt gestimuleerd om in herstel te blijven en ook blijft inzien dat het misbruik van middelen geen uitweg is voor problemen. Met de CRAFT-methode kunnen partners, familieleden en vrienden een belangrijke bijdrage leveren in het steunen en motiveren van de verslaafde, en kunnen zij er zelf beter mee omgaan.

 

 1. e) SYSTEEMTHERAPIE.

Bij systeemtherapie kijken we naar de problematiek van de zorgaanvrager in samenhang met de leefomgeving van de zorgaanvrager, ook wel het systeem genoemd. Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van de leefwereld van de zorgaanvrager kan vormen zoals;

 • Gezin
 • Familie
 • School
 • Werk
 • Vriendenkring

 

Een andere vervangende naam voor systeemtherapie is gezins- of relatietherapie. Deze vorm van therapie is erg praktisch, in plaats van analytisch. In de therapie draait het niet alleen om de zorgaanvrager maar vooral om het verbeteren van relaties. Deze therapie wordt dan ook samen met de naastbetrokkenen gedaan.

 

Hoe communiceert Clarity met jou als cliënt?

Naast het face-to-face contact met een door Clarity ingeschakelde hulpverlener, zal je met je counselor vaak telefonisch in contact staan of via app of mail je wensen en ervaringen met hem/haar delen. Daarnaast kan je, indien wenselijk, dan wel mogelijk, ook gebruik van maken van – E Health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’ waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzagen in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een zorgaanvrager niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Met anonieme e-health kunnen mensen geholpen worden die bijvoorbeeld uit schaamte niet makkelijk contact zoeken met hulpverleners. In vergelijking met andere Europese landen wordt ggz als koploper gezien als het gaat om de ontwikkeling van e-mental health.

 

Hoe biedt Clarity hulp aan naastbetrokkenen?

In feite zijn de naast betrokkenen van een verslaafde vaak ook slachtoffer van de verslaving.

Hulp voor hen is in de meeste gevallen nihil. Vaak staat alleen de verslaafde centraal in een herstelprogramma.

Bij Clarity staan zowel de verslaafde als de naastbetrokkenen centraal in het herstelprogramma. De naastbetrokkenen hebben evenveel recht op en behoefte aan hulp. Clarity houdt hier terdege rekening mee in het zorgplan. Omdat Clarity tevens met ervaringsdeskundigen werkt, zullen de ervaringen van hen gedeeld worden met de eventuele naastbetrokkenen. Frequent contact met hen wordt ook in het zorgplan opgenomen.

Behandelmethoden

Intake
Zorgplan
Nazorg

 

Bezoek onze locatie: 
Europaweg 2b, 8181 BH Heerde

Bel ons:
0578-750229
06-23874757

Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Stuur ons een mail:

info@clarityverslavingszorg.nl
Openingstijden:
op afspraak
© 2019 clarityverslavingszorg.nl All Rights Reserved | Design by Copycentre Epe